Beogradski Festival Harmonike | Pravilnik o radu žirija
Belgrade Accordion Festival presents a series of events taking place in Belgrade, Serbia. It consists of an accordion player competition, concerts, master classes and lectures.
festival, harmonika, harmonike, takmicenje, master klas, master klasovi, accordion, fest, beograd, beogradski, bfh, competition, 2019
709
page-template-default,page,page-id-709,page-child,parent-pageid-403,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Pravilnik o radu žirija

ČLAN 1.

Članove žirija bira organizacioni odbor festivala. Članovi žirija biraju se iz reda iskusnih i istaknutih muzičkih pedagoga i izvođača.

 

ČLAN 2.

Predsednika žirija bira organizator i osnivač takmičenja. Ako takmičenje traje više od jednog dana, može se izabrati predsednik za svaki takmičarski dan posebno.

 

ČLAN 3.

Žiri čine 3 člana. Žiri se ne može menjati u toku kategorije ili takmičarskog dana zbog ujednačenosti kriterijuma ocenjivanja.

 

ČLAN 4.

Sekretara žirija bira organizacioni odbor takmičenja. On nema pravo ocenjivanja takmičara.

 

ČLAN 5.

Predsednik žirija je dužan:

– Da sazove članove žirija 30 minuta pre početka takmičenja.

– Da utvrđuje usaglašenost programa kandidata sa propozicijama takmičenja.

– Da po završetku takmičenja da predlog učesnika programa na završnom koncertu osnivaču takmičenja.

– Da prati da li se ocenjivanje članova žirija odvija prema pravilniku o radu žirija i da blagovremeno interveniše u slučaju odstupanja, odnosno nepravilnosti.

 

ČLAN 6.

Članovi žirija su dužni:

 • Da ocenjuju učesnika prema pravilniku o radu žirija.
 • Da svoje ocene unose na odgovarajući način ili po dogovorenom modelu – obrascu.
 • Da učestvuju u radu žirija za kategoriju koju su preslušavali.
 • Da potpisuju zapisnik sa sednice žirija, kao i zbirne bodovne liste.
 • Da preko predsednika žirija intervenišu u slučajevima uočavanja nepravilnosti u radu i odstupanja od pravilnika o radu žirija.

ČLAN 7.

Sekretar žirija je dužan:

 • Da upozna članove žirija sa pravilnikom takmičenja, propozicijama i pravilnikom o radu žirija.
 • Da prisustvuje radu i sednicama žirija tokom celog takmičenja.
 • Da vodi zapisnik tokom sednice žirija.
 • Na osnovu pojedinačnih lista, da popuni zbirnu listu i izračuna srednju ocenu za takmičare.
 • Da u dogovoru sa predsednikom žirija nadgleda i rukovodi nastupima kandidata.
 • Da najavljuje nastupe i daje znak za početak nastupa.
 • Da obezbeđuje materijal za potrebe rada žirija i na vreme ih uruči članovima žirija.
 • Da prikupi uredno popunjene bodovne liste od članova žirija odmah po završetku većanja.
 • Da ukoliko uoči bilo kakve nepravilnosti u radu žirija, ili tehničke prirode, o tome obavesti predsednika žirija i organizacioni odbor takmičenja.

 

ČLAN 8.

Obrasci koji se vode o nastupu takmičara su:

 1. Obrazac za pojedinačno ocenjivanje koji sadrži:
 • Ime i prezime takmičara
 • Kategoriju i godište
 • Mesto za eventualne napomene
 • Mesto za potpis člana žirija
 1. Zbirni obrazac – zajednička bodovna lista sadrži:
 • Kategoriju i godište, datum i mesto održavanja
 • Redni broj, ime i prezime kandidata
 • Rubriku u koju se unosi broj bodova koji je dao svaki član žirija
 • Rubriku u koju se unosi prosečan broj bodova
 • Rubrika za osvojenu nagradu
 • Mesto za potpis predsednika i članova žirija
 1. Obrazac za konačne rezultate takmičenja:
 • Ime i prezime kandidata sa srednjom ocenom koju je dobio i nagradom koju je osvojio.
 • Mesto za overu direktora takmičenja da je primio zbirni obrazac.

ČLAN 9.

Članovi žirija ocenjuju takmičare bodovima i to:

– od 90-100 bodova za prvu nagradu

– od 80-89,99 bodova za drugu nagradu

– od 70-79,99 bodova za treću nagradu

– od 60-69,99 bodova za pohvalu

– od 0-59,99 bodova zahvalnica za učešće

 

ČLAN 10.

Plasman takmičara se određuje tako što sekretar žirija sabira bodove i njihov zbir podeli sa brojem članova žirija koji su ocenjivali.

 

ČLAN 11.

Takmičari se rangiraju prema broju bodova. Za svako godište se dodeljuju nagrade prema predviđenoj bodovnoj skali.

 

ČLAN12.

Po završetku takmičenja, žiri može proglasiti laureata za svaku kategoriju. Uslov je da kandidat ima 100 bodova. Žiri donosi i mišljenje i zaključke o ukupnom nivou takmičenja i predlaže učesnike za završni koncert.

 

ČLAN 13.

U slučaju ometanja takmičenja od strane publike predsednik žirija predlaže organizatoru da se rad nastavi bez publike, a organizator donosi konačnu odluku.

 

ČLAN 14.

Odluke žirija su konačne i neopozive.